0

Rejestracja firmy jednoosobowej, część III, dodatkowe informacje

Jeszcze kilka informacji przydatnych po rozpoczęciu działalności.

 

Co to jest działalność?

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350, tekst jednolity), przez pozarolniczą działalność gospodarczą rozumie się działalność zarobkową w zakresie:

 • wytwórczym, budowlanym, handlowym, usługowym
 • lub polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż
 • lub polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł przychodów.

 

Przychody w działalności

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza, obok pracy lub przychodów z kapitału, praw majątkowych, zbycia. Oznacza to, że jeśli osiągasz równolegle inne przychody, nie doliczasz ich do wspólnego opodatkowania na zasadach, które stosujesz w swojej firmie.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług VAT za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek VAT. Oznacza to, że jeśli dokonasz sprzedaży, a nie otrzymasz zapłaty od swojego klienta, to taką sprzedaż uwzględniasz do opodatkowania. Do opodatkowania nie wliczasz podatku VAT, który nie stanowi przychodów lub kosztów, co do zasady, gdyż jest osobno rozliczany. Na pewno będę jeszcze pisać o podatku VAT, więc zapraszam do śledzenia mojego bloga.

Warto jeszcze pamiętać, że zgodnie z art. 14 ust. 2 tej samej ustawy, przychodem z działalności są również między innymi przychody:

 1. z odpłatnego zbycia składników majątku będących środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi,
 2. w tym również spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie,
 3. dotacje, subwencje, dopłaty, inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych,
 4. różnice kursowe,
 5. otrzymane kary umowne,
 6. odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą,
 7. w tym także odsetki od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach,
 8. wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy,
 9. wartość zwróconych wierzytelności, które zostały odpisane jako nieściągalne albo na które utworzono rezerwy zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów
 10. równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano tych odpisów,
 11. wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń,
 12. wynagrodzenia płatników (firm) z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa,
 13. przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,
 14. otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej,
 15. przychody z odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia otrzymanych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii na wniosek,
 16. w centrach badawczo-rozwojowych – środki funduszu innowacyjności.

Oznacza to, że wachlarz przychodów do opodatkowania w działalności gospodarczej jest bardzo szeroki i zawsze wszystko należy dokładnie analizować. Ze swojej strony proponuję Ci przyjąć zasadę ogólną, że w firmie wszystkie przychody są przychodami do opodatkowania (przychody podatkowe). A jeśli zdarzy się, że niektóre przychody będą jednak zwolnione z opodatkowania, to będzie to miła niespodzianka dla Ciebie.

Kiedy wykazujesz przychód do opodatkowania? Zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za datę powstania przychodu, uważa się, z pewnymi wyjątkami, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Mówiąc innym językiem, oznacza to konieczność stosowania zasady memoriałowej, a nie kasowej. Jeśli swoje usługi rozliczasz z klientem w okresach np. za usługi nadzoru, utrzymania lub ochrony wystawiasz miesięczne faktury dla klienta, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

 

Kontrole

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 nr 173 poz. 1807, tekst jednolity), przedsiębiorcy podlegają różnego rodzaju kontrolom. Mogą to być kontrole w zakresie przestrzegania prawa pracy, przepisów bezpieczeństwa pracy, kontrole podatkowe lub inne. Instytucji, które mogą kontrolować przedsiębiorców jest coraz więcej, myślę, że kilkanaście, wliczając różne agencje bezpieczeństwa państwa.

O większości kontroli będziecie zawiadamiani zgodnie z art. 79 ust. 1 powyższej ustawy. Dobrze zapoznajcie się z zakresem i terminem kontroli podanym na zawiadomieniu. Zawiadomienie o kontroli otrzymujecie 7 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia. Możecie przyjąć kontrolę wcześniej niż po 7 dniach.

Musicie nabyć i przechowywać książkę kontroli. Kupicie bez trudu w każdym kiosku z literaturą podatkową.

 

Koszty

Myślę, że kosztom w działalności gospodarczej, a w zasadzie kosztom uzyskania przychodów, poświęcę jeden z przyszłych artykułów.

 

Jeśli chciałbyś poczytać o czymś na moim blogu, napisz w komentarzu lub emailu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*