0

Rejestracja firmy jednoosobowej, część II

Jeśli upewniłeś się, że działalność gospodarcza, którą chcesz wykonywać podlega rejestracji, musisz w Internecie wypełnić odpowiedni formularz i przesłać do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 

Jak podaje ministerstwo gospodarki, CEIDG jest „spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. […] w CEIDG są  informacje o wszystkich przedsiębiorcach prowadzących działalność na terenie całego kraju, w tym o posiadanych przez nich koncesjach, licencjach i zezwoleniach. Podstawowe dane o przedsiębiorcach są opublikowane na stronie internetowej CEIDG. Informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Udostępnianie informacji o przedsiębiorcach odbywa się na stronie internetowej CEIDG. Każdy bezpłatnie może poprzez wyszukiwarkę znaleźć wybranego przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą (numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w rejestrze  jest jego nr NIP). Zaświadczenia o wpisie do CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie danych jawnych mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG”.

Proszę pamiętać więc, że z chwilą zarejestrowania w CEIDG, Twoje podstawowe dane będą dostępne w Internecie. Jeśli zarejestrujesz swoją firmę w mieszkaniu lub domu, to oczywiście każdy może poznać Twój adres zamieszkania.

 

Formularz rejestracji

Każdy przedsiębiorca musi zgłosić (zarejestrować) rozpoczęcie działalności gospodarczej w kilku urzędach. Od kilku lat można jednak dokonać jednej rejestracji do urzędu gminy, urzędu skarbowego i urzędu statystycznego za pomocą jednego formularza składanego on-line lub odwiedzając jeden z wyżej wymienionych urzędów, czyli urząd gminy, w której mieszkasz.

Od kilku lat nie ma obowiązku zgłaszania firmy do Państwowej Inspekcji Pracy i Sanepidu.

Rejestracja firmy, o której poniżej, nie oznacza zgłoszenia firmy do VAT w urzędzie skarbowym. Zgłoszenie do VAT to odrębna czynność. Będę jeszcze o tym pisać w przyszłości.

Odpowiedni formularz CEIDG-1 wypełnisz w Internecie na stronie. Masz możliwość elektronicznego podpisania i złożenia takiego formularza rejestracyjnego on-line lub tylko przygotowania w Internecie, a następnie wydrukowanie i złożenie w formie papierowej w swojej gminie.

Podejrzyj CEIDG formularz.

Zgłoszenie rejestracji firmy jest bezpłatne.

Z wypełnieniem większości rubryk nie będziesz mieć najmniejszych kłopotów i nie będę kolejno pisać np. że w polu 3 w rubryce „Dane wnioskodawcy” należy podać swój numer PESEL. Tutaj instrukcja.

Natomiast skupię się na istotnych elementach, które rzeczywiście mają znaczenie.

 

Nazwa

To firma, po którą będziesz prowadzić działalność. Nie podawaj tu swojego nazwiska lub imienia. Powinna to być unikalna nazwa, która najlepiej opisuje lub kojarzy się z działalnością, którą chcesz wykonywać. Jeśli chcesz zająć się tłumaczeniami, moim zdaniem wystarczy „TŁUMACZ” lub „TŁUMACZENIA”.

Pamiętaj, że na dokumentach firmowych i swoich fakturach sprzedaży będziesz podawać firmę i nazwisko, a więc w całości może to wyglądać np. „TŁUMACZ JAN KOWALSKI” lub „TŁUMACZENIA JANINA NOWAK”.

Nie ma przeszkód, aby dodatkowo w nazwie używać powszechnie znanych skrótów opisujących niektóre rodzaje działalności, jak np. „P.H.” lub „P.H.U.” dla przedsiębiorstwa handlowego lub przedsiębiorstwa handlowo-usługowego. W całości mogłoby to wyglądać np. „P.H.U. SATURN ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI”.

 

Data rozpoczęcia działalności

Może to być bieżąca data składania wniosku on-line lub przyszła. Data ma znaczenie przy różnych rozliczeniach, np. przy rozliczaniu składek społecznych ZUS. Nie musi to być pierwszy dzień miesiąca, choć faktycznie początek miesiąca jest wygodny w większości przypadków.

Namawiam do rejestrowania firmy krótko przed faktycznym rozpoczęciem działalności. W ten sposób będziecie znać dokładną datę rozpoczęcia działalności.

Data rozpoczęcia działalności ma znaczenie raczej symboliczne i jednorazowe i nie będzie miała wpływu na inne elementy prowadzonej działalności.

 

Miejsca prowadzenia działalności

Jeśli będziesz prowadzić sklep lub pawilon handlowy, to będzie to dla Ciebie główne miejsce prowadzenia działalności. Nie ma przeszkód, aby w formularzu rejestracyjnym podać nietypowe miejsce prowadzenia, np. pawilon 15 w przejściu podziemnym.

Problemy zaczynają się, gdy wskażesz więcej niż jeden adres prowadzenia działalności. Sam jestem najlepszym tego przykładem, gdy w czasie rejestracji swojej firmy wskazałem dom, jako główne miejsce prowadzenia działalności, a wynajmowane biuro, jako dodatkowe miejsce. W ten sposób zmuszony jestem rozliczać się z dwoma urzędami skarbowymi. Z podatku dochodowego rozliczam się z urzędem skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania. Z podatku VAT rozliczam się z urzędem właściwym dla adresu biura.

Zapewne to jedno z tych ułatwień dla przedsiębiorców, gdyby ktoś jeszcze nie wiedział.

 

Adres do doręczeń

Możesz podać adres do korespondencji inny niż adres prowadzonej działalności gospodarczej. Pamiętaj jednak, aby odbierać korespondencję z tego adresu. To może być ważna korespondencja adresowana przez urzędy. Niepodjęcie korespondencji urzędowej pod takim adresem uznane jest za doręczoną pocztę. To może oznaczać, że terminy wyznaczone przez urzędy będą wiążące i biegną niezależnie od tego, czy odbierzesz pocztę lub nie, bez możliwości odwołania i powołania się na nieodebraną pocztę.

W Twoim interesie jest wskazanie dogodnego adresu doręczeń.

 

Przewidywana liczba pracujących i zatrudnionych

Nie wiem po co te rubryki, ale potwierdza się to, że urzędnicy lubią wiedzieć. Te rubryki nie mają znaczenia, proszę mi wierzyć, chyba że tylko do jakichś statystycznych celów.

Ministerstwo gospodarki konstruując formularz postanowiło, że przedsiębiorcy będą w dniu rozpoczęcia działalności znać przyszłą liczbę pracujących, łącznie z członkami rodziny, jak mówi instrukcja wypełniania formularza. Minister gospodarki chce znać również przewidywaną liczę zatrudnionych osób na etacie, pomimo, że – tylko zgaduję – sam jej nie znasz. Aby rzetelnie odpowiedzieć na pytanie o przewidywania, musielibyśmy mieć więcej informacji, np. czas lub okres tej prognozy.

Namawiam jednak do zachowania spokoju, nie daj się zdenerwować na tym etapie. Uśmiechajmy się łaskawie. Jeśli nie wiecie, co wpisać w powyższych rubrykach, nie wpisujcie nic innego, jak zera.

 

Adres przechowywania dokumentacji

Chodzi o adres, gdzie będzie przechowywana dokumentacja księgowo-podatkowa. Jak widać, jest tu kilka możliwości do wyboru.

CEIDG adres dokumentacji
Możliwe opcje do wyboru w zakresie miejsca przechowywania dokumentacji księgowo-podatkowej

Jestem zwolennikiem profesjonalizacji i outsourcingu, o czym pisałem w innym artykule, więc uważam, że powinniście swoje księgi podatkowe oddać do prowadzenia do biura rachunkowego. Taki wybór ma jeszcze jedną korzyść. Ewentualna inspekcja podatkowa powinna skierować się pod adres biura rachunkowego.

Jeśli samodzielnie zamierzasz prowadzić swoją ewidencję księgowo-podatkową, wskaż adres, gdzie będziesz przechowywać dokumentację.

 

Rodzaj dokumentacji rachunkowo-podatkowej

Moim zdaniem należy wybrać podatkową księgę przychodów i rozchodów.

CEIDG rodzaj dokumentacji rachunkowej
Możliwe opcje do wyboru w zakresie prowadzonej dokumentacji podatkowej

Podatkowa księga przychodów i rozchodów to uproszczona ewidencja dostępna dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Takiej ewidencji nie mogłyby wybrać niektóre spółki, które obowiązane są prowadzić pełne księgi rachunkowe od początku.

Nie ma przeszkód, aby osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą od razu, tj. od początku prowadziła pełne księgi rachunkowe, ale ja stanowczo odradzam ponoszenie wyższego nakładu pracy i kosztów.

Obowiązek przejścia od podatkowej księgi przychodów i rozchodów do pełnej księgi rachunkowej dotyczy „osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro” zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, tekst jednolity).

Walutę euro przelicza się według średniego kursu obowiązującego 30 września poprzedniego roku. W 2015 r. kwota 1.200.000 euro po kursie 4,1755 daje 5.010.600 zł. Dopiero powyżej takich obrotów (przychodów netto bez podatku VAT) będziesz zobowiązany lub zobowiązana zmienić księgi i prowadzić pełną księgowość. Wcześniej odradzam, jak pisałem.

Na marginesie dodam, że właśnie zbliża się czas, gdy powinieneś lub powinnaś poważnie zastanowić się nad zatrudnieniem fachowca do obsługi księgowo-podatkowej swojej firmy. Wyślij do kilku firm prośbę o ofertę. Postaraj się podać wszystkim firmom rachunkowym te same informacje o wielkości Twojej firmy i wyraźnie napisz czego oczekujesz np. bieżącej obsługi księgowej, wypełniania i składania deklaracji podatkowych, rozliczania spraw kadrowo-płacowych Twoich pracowników. Warto wspomnieć w zapytaniu ofertowym, że decyzję będziesz podejmować po porównaniu ofert od kilku firm księgowych. Określ termin, do kiedy oczekujesz nadesłania oferty. Następnie porównaj oferty i podejmij decyzję.

W kolejnych artykułach postaram się napisać więcej o wyborze biura rachunkowego.

 

Wybór rodzaju podatku

Większość z Was powinna zastanowić się i wybrać pomiędzy podatkiem rozliczanym na zasadach ogólnych, a podatkiem liniowym.

CEIDG forma opodatkowania
Możliwe opcje wyboru formy opodatkowania

Podatek na zasadach ogólnych oznacza opodatkowanie według skali 18 lub 32% zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350, tekst jednolity). Plusem tego rozwiązania jest to, że można przychody wykonywane z działalności gospodarczej połączyć z innymi źródłami przychodów (np. umową o pracę, umową zleceniem) i opodatkować łącznie z małżonkiem. Minusem może być to, że po przekroczeniu podstawy 85.528 zł zawsze zapłacicie wyższy podatek 32%.

Podatek liniowy zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 19%. Plus tego rozwiązania wynika z jednolitej (liniowej) stawki stosowanej do wszystkich przychodów bez względu na ich wysokość. Minusem dla niektórych osób może być brak możliwości wspólnego rozliczania się małżonkiem oraz brak możliwości łączenie przychodów z różnych źródeł.

Poza podatkiem na zasadach ogólnych i podatkiem liniowym, istnieje możliwość wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oznacza, że płacisz ryczałtowy podatek, czyli określony procent 3, 5,5, 8,5, 17 lub 20% od określonych przychodów zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 1998 nr 144 poz. 930, tekst ujednolicony). Plus takiego rozwiązania polega na tym, że przedsiębiorca nie musi dokumentować kosztów (wydatków), a ewidencjonuje jedynie przychody. Stawka podatku 3 lub 5,5% wydaje się bardzo atrakcyjna, ale należy pamiętać, że dotyczy bardzo wąskiej grupy przychodów, a więc nie skorzystają z niej przedsiębiorcy wykonujący inną działalność. Plusem tego rozwiązanie jest to, że jeśli właściwie prowadzisz ewidencję różnych przychodów, możesz wówczas płacić 3% podatku od działalności gastronomicznej i równolegle 5,5% od przychodów z działalności polegającej na robotach budowlanych. Minus tego rozwiązania związany jest z limitem przychodów z takiej działalności. Jeśli w poprzednim roku przekroczyłeś przychód 150.000 euro, nie możesz dłużej korzystać z tej formy opodatkowania.

Dokładnie zapoznaj się z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zwróć uwagę, że nie do każdego rodzaju działalności i przychodów można stosować podatek ryczałtowy.

Przed wyborem karty podatkowej dokładnie zapoznajcie się z załącznikami nr 3 i 4 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Znajdziecie tam zakres działalności, do którego możecie skorzystać z karty podatkowej. Mogą to być np. usługi zegarmistrzowskie, kowalskie, wyrobu pieczątek, usługi grawerskie, bieżnikowania opon, a więc głównie usługi dla ludności. Minus jest taki, że z roku na rok, podatki są podnoszone. Po drugie, jeśli nie uzyskujesz żadnych wpływów ze sprzedaży, niezmiennie płacisz podatek. Plus – nie ewidencjonujesz wydatków i kosztów.

Przykład wysokości takiego podatku: ślusarz w miejscowości do 5.000 mieszkańców, który nie zatrudnia pracowników, zapłaci miesięcznie 225 zł podatku. Ten sam ślusarz w miejscowości powyżej 50.000 zł zapłaci 287 zł podatku.

Starałem się bardzo syntetycznie opisać przed jakimi niełatwymi wyborami stajesz, a i tak wyszło z tego dużo tekstu. Jak widać rząd i politycy zadbali, abyśmy systematycznie się samokształcili w zakresie, w którym oni tylko podnieśli rękę i nacisnęli przycisk zgodnie z instrukcjami szefa klubu poselskiego.

Na koniec tego rozdziału dobra wiadomość. Ewentualnie swój nietrafny wybór możecie naprawić na początku nowego roku kalendarzowego. Przedsiębiorca do 20 stycznia każdego roku może zmienić sposób opodatkowania.

 

Rachunek bankowy

Namawiam do otwarcia odrębnego rachunku bankowego z przeznaczeniem wyłącznie do obsługi swojej firmy. Wprawdzie nie masz takiego obowiązku, ale zachęcam, aby nie mieszać transakcji prywatnych ze sprawami firmowymi.

Jeśli zajdzie potrzeba zasilenia rachunku firmowego ze środków prywatnych, to po prostu wykonasz przelew z jednego na drugi swój rachunek. I odwrotnie, wolnymi środkami pieniężnymi zasilisz rachunek prywatny z rachunku firmowego. Aby ewentualnie przyspieszyć ten proces, oba rachunki możesz mieć w tym samym banku. Moim zdaniem wysokość opłaty bankowej za prowadzenie dodatkowego rachunku nie powinna Was powstrzymać od otwarcia drugiego konta tym bardzie, że opłatę bankową uznasz za koszty do odliczenia.

Transakcje na rachunku bankowym, który tu wskażesz, będą podstawą do niektórych operacji księgowych i podatkowych, a tym samym będą przeglądane przez księgowych lub urzędników. Dla mnie to wystarczający powód do rozdzielenia spraw prywatnych od służbowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*